bannerVereniging.jpg


a)    Het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners van Almere
b)    De burgers van Almere zo optimaal mogelijk de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a)    De inwoners van de gemeente regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen
b)    Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Almere en andere vertegenwoordigende instanties, en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten
c)    Het vastleggen van haar concrete doestellingen in het verkiezingsprogramma
d)    Het houden van ledenvergaderingen;
e)    Het jaarlijks houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Almere zal worden toegelicht
f)    Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Kandidaatstelling als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement;-de gestelde kandidaten zijn – ook na hun benoeming – autonoom met betrekking tot hun werkzaamheden voor de gemeenteraad of andere instantie